PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring bestaat uit het privacyreglement van Verlies dichtbij en de privacy policy van de website www.verliesdichtbij.nl

Privacyreglement afgeleid van het reglement van de NFG

Onderstaand treft u het privacyreglement van Verlies dichtbij. Deze wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de website geplaatst. Verlies dichtbij houdt zich aan de data en privacy wetgeving van de AVG en werkt daarnaast conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA). Daarnaast werkt Ingrid Gebbink-Vinke (eigenaar Verlies dichtbij) conform de beroepscode van de beroepsvereniging, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De hulpverlener: Ingrid Gebbink-Vinke, handelend onder Verlies dichtbij , Kvk nummer: 83803203, te De Giesen 7, Dronten.
 • De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

 1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 2. Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten.

3. Doel

 1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in lid 2 en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
 2. De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt zijn:
 • Om met betrokkene te communiceren middels e-mail, telefoon of post.
 • Om vragen van betrokkene te beantwoorden of informatie en advies te verstrekken via e-mail, telefonisch of per post;
 • Om de hulpvraag van betrokkene te verwerken;
 • Om te voldoen aan dossierverplichting (WGBO). Een cliëntdossier bevat persoonsgegevens en aantekeningen van de hulpverlener van elke therapiesessie;
 • Om betrokkene te informeren over het beloop van de therapie;
 • Om een behandelovereenkomst en een behandelplan op te stellen.
 • Om tot correcte financiële afhandeling te kunnen komen (facturatie).

4. Welke gegevens kan Verlies dichtbij van u verwerken

 • Naam en voornaam/voornamen, voorletter (s) en voorvoegsel (s);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres en factuuradres;
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer;
 • Naam en relatienummer Zorgverzekeraar
 • Omschrijving van de hulpvraag en de behandeling en aantekeningen van de hulpverlener over elke therapiesessie (dossier);
 • Eventueel gegevens van de huisarts, indien u toestemming geeft voor contact met de huisarts

5. Vertegenwoordiging betrokkene

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

6. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij de hulpverlener het geval is.
 1. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
 2. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
 3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

7. Rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
 1. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
 2. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
 3. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

8. Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
 2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 3. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 9 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

9. Bijzondere persoonsgegevens

 1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
 2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

10. Gegevensverwerving

Gegevens verkregen bij betrokkene

 1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
 • zijn identiteit;
 • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
 1. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 2. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:
 • zijn identiteit;
 • de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

Het moment waarop dat moet gebeuren is:

 • het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of
 • als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde
 1. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
 2. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de betreffende gegevens heeft geleid.

11. Recht op inzage

 1. De betrokkene heeft te allen tijden het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen. Er bestaat een aanvraagformulier voor het door betrokkene inzien van en/of ontvangen van een digitale/papieren kopie van zijn/haar dossier. Dit formulier kan per e-mail aangevraagd worden via info@verliesdichtbij.nl
 2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.
 3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
 4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
 5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

12. Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Verlies dichtbij houdt zich in beginsel aan het beroepsgeheim en zwijgt over hetgeen zij in de therapie te horen heeft gekregen over betrokkene en diens omgeving. Er bestaan echter situaties waarin het beroepsgeheim doorbroken kan worden (zie lid 2).
 2. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand (bijvoorbeeld bij verplicht gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) en behoudens het geanonimiseerd bespreken van casuïstiek uit de praktijk in intervisiegroepen/supervisiegroepen (ten behoeve van bijscholing). Indien betrokkene overlijdt dan mag verantwoordelijke op verzoek persoonsgegevens verstrekken aan familie, indien verondersteld kan worden dat betrokkene hier geen bezwaar tegen zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn. Alvorens een verzoek in te willigen zal verantwoordelijke bij een collega-therapeut en/of bij de beroepsvereniging de NFG toetsen of er sprake is van zwaarwegende belangen. Er bestaat een aanvraagformulier inzage medisch dossier familielid. Dit formulier kan aangevraagd worden via info@verliesdichtbij.nl
 3. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijke betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

13. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene (info@verliesdichtbij.nl) gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen. Er bestaat een formulier waarmee betrokkene de verantwoordelijke kan verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de verwerkte persoonsgegevens. Dit formulier kan betrokkene aanvragen via info@verliesdichtbij.nl
 2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

14. Bewaren van gegevens

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 3. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is conform de WGBO twintig jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
 4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. De wettelijke bewaartermijn voor financiële administratie is zeven jaar.

Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd. Betrokkene kan verantwoordelijke een strekkend verzoek doen tot het verwijderen/vernietigen van het dossier. Er bestaat een formulier waarmee betrokkene de verantwoordelijke kan verzoeken tot het verwijderen/vernietigen van het dossier. Dit formulier kan betrokkene aanvragen via info@verliesdichtbij.nl

 1. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
 • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
 • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
 • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
 1. Het dossier met persoonsgegevens wordt digitaal en veilig opgeslagen in cliëntsysteem Mijn Diad. Dit cliëntsysteem is beveiligd met een wachtwoord en een extra beveiligingslaag (de zogenaamde ‘tweestapsverificatie’). E-mails worden ook bewaard in het cliëntsysteem.

15. Klachten regeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • de verantwoordelijke; het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij de therapeut zich heeft aangesloten (in het geval van Verlies dichtbij is dit de NFG);
 • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
 • het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

16. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

 1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 2. Dit reglement treedt in werking per 14 februari 2023.
 3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

17. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Privacy Policy website www.verliesdichtbij.nl

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.verliesdichtbij.nl bezoekt.

 1. BeheerDe website verliesdichtbij.nl is eigendom van Verlies dichtbij en staat onder beheer van Antagonist. De contactgegevens van Verlies dichtbij  zijn te vinden op voornoemde website.
 1. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan verliesdichtbij.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Antagonist zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Verlies dichtbij.
 1. Cookies
  1. verliesdichtbij.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.verliesdichtbij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. verliesdichtbij.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
 1. VragenBezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Verlies dichtbij, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 2. DisclaimerVerlies dichtbij is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 1. Gegevens verstrekken aan derden

Verlies dichtbij houdt zich in beginsel aan het beroepsgeheim en zwijgt over hetgeen zij in de therapie te horen heeft gekregen over betrokkene en diens omgeving. Er bestaan echter situaties waarin het beroepsgeheim doorbroken kan worden (zie hier direct onder).

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand (bijvoorbeeld bij verplicht gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) en behoudens het geanonimiseerd bespreken van casuïstiek uit de praktijk in intervisiegroepen/supervisiegroepen (ten behoeve van bijscholing).

 1. BeveiligingDe gegevens die de bezoeker/klant aan Verlies dichtbij verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De website verliesdichtbij.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, waardoor gegevens van bezoekers beveiligd zijn en niet door anderen kunnen worden ingezien.
 1. Aanpassing van klantgegevensDe bezoeker/klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of te vragen om verwijdering. Een verzoek hiertoe kan gemaild worden aan info@verliesdichtbij.nl. Verlies dichtbij zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 1. Bereikbaarheid Verlies dichtbijAdres: De Giessen 7, 8253 PR Dronten
  E-mail: info@verliesdichtbij.nl
  Telefoon: 06 48492494

Registraties

Ik ben geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en als therapeut bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit betekent onder andere dat ik aan strenge kwaliteitseisen voldoe en dat de kwaliteit van mijn zorg bewaakt wordt.